Sponzor nebo mecenáš?

Pomineme-li drobné státní dotace, je pochopitelně pokrytí nákladů vrcholových sportovců kryto převážně ze soukromého sektoru, tedy formou sponzoringu. S financováním sportu je tedy velmi často spojován již zmíněný sponzoring, ale i mecenášství. Jaký je ale skutečný rozdíl mezi oběma termíny, z nichž může plynout přísun financí do sportu?

Mecenášství představuje zejména osobní vztah mezi podporovatelem a podporovaným subjektem. Jehož hlavním důvodem není jakákoli protislužba typu reklamy či jiné propagace. Mecenáš tak jedná na základě svých vlastních pohnutek a svobodné vůle. Myslím si, že mecenášství je v současné době daleko méně časté, ale vznikne-li podobný vztah založený jen na vzájemném respektu a uznání, tak je to v době tvrdého byznysu oslava lidského charakteru.

Sponzoring naopak představuje čistě obchodní vztah, který je založen na již zmíněné protislužbě. Sportovec je v tomto případě prostředkem obchodu. Nejčastěji jde o formu reklamní spolupráce, kdy podporovaný subjekt nabízí sponzorovi určitý prostor na závodním dresu, vybavení, doprovodném vozidle, webových stránkách či tištěných propagačních materiálech za určitý finanční obnos, který je oběma stranami akceptován. Vrcholový či profesionální sport je závislý na přísunu financí a velmi často se proto mluví o komercionalizaci sportu. V době masivního rozvoje vrcholového para-sportu je právě do rozvoje sponzoringu spojeného s oblastí handicapovaných sportovců vkládáno mnoho nadějí. Osobně si myslím, že právě sport handicapovaných má velký marketingový potenciál.